18-a Ekumena Esperanto-Kongreso (EEK)
60-a de IKUE - 57-a de KELI

21- 28 Julio 2007 en Pelplin, Pollando

 
Programo
La verdajn partojn partoprenos ankaŭ la JET'07-junularo
La violajn partojn mi rekomendas al ili
la signoj (ek) = ekumena; (ev) = evangelia; (ka) = katolika; (gka) = grek-katolika signifas, ke tiuj Diservoj havas la nomitan karakteron.
Vendredo, 20. Julio 2007
Akcepto: 16h-18h, 20h-21h. Se vi alvenas ali-hore, informu membron de la LKK, ekz. Jadviga WASIUK. jagaw53<>poczta.pl.
Kiu volas tranokti en la kongresejo, pagos dekonon de sia kongres-kotizo kaj zorgos mem pri la vesper- kaj matenmanĝoj.
LKK: 20h00 Kunveno de la LKK kun la delegito de la Ekumena Komisiono 
Sabato, 21. Julio 2007

Akcepto: 10h-12h, 14h-21h. Se vi alvenas ali-hore, informu membron de la LKK, ekz. Jadviga WASIUK. jagaw53<>poczta.pl. 
Kiu kunportas sian propran ADORU kun enskribita nomo de la posedanto, pagos 10 € malpli ol en la invitilo indikite.
La membroj de KELI kaj IKUE pagos 20 € malpli ol tiuj, kiuj ne povas pruvi sian membrecon per kvitanco de la pagita landa membro-kotizo. 
Oni povas membriĝi al IKUE kaj KELI laŭ siaj landaj kondiĉoj ĉe la kongresa kasisto.
Pere de la kongres-kotizo (sen pagi ion plian) oni povas akiri membrecon de IKUE au de KELI por 2008, se oni subskribas la membro-folion de IKUE au de KELI.
16h00 Esperanto-kurso por fruaj partoprenantoj.
18h15 Vespera manĝo
19h30 Inaŭgura vespero (ADORU)
i.a. Prof. Boĵidar LEONOV, prezidanto de TOLE, rakontas pri Esperanto en ortodoksa eklezio
finiĝanta per Vespera Preĝo en la kapelo (ek), gvidata de Els VAN DIJK
poste por libervolaj spektantoj: Spektaklo „Lumo kaj Sono”: la urbo Pelplin prezentas sin (15 min. ekstere la kongresejo)


 
Dimanĉo, 22. Julio 2007
08h15 Matena manĝo
10h00 Solena Sankta Meso en la Basiliko (ka)
     estraroj 12h00: kunveno kun TOLE
13h00 Tagmeza manĝo
14h30 Plana interparolo por tiuj, kiuj jaŭde posttagmeze volas prelegi au prezenti ion.
15h00 Urb-gvidado tra Pelplin (ripeto okazos vendrede posttagmeze)
15h00 Esperanto-kursoj: Gisela MICHEL-NEUROTH; Elżbieta HARĘŻLAK (infanoj ĝis 12j); Stanislav MANDRAK.
17h00 Ekumena Diservo en la Baziliko. Predikas Philippe COUSSON, prezidanzo de KELI. (ADORU kun orgeno) (ek)
18h15 Vespera manĝo
19h30 Solena Malfermo, gvidata de Miloslav ŠVÁČEK, prezidanto de IKUE, ekde ĉirkaŭ 20h30 poezi-muziko fare de junularo.
Poste ĉirkaŭ je 21h30 Vespera preĝo en la kongreseja kapelo (ek), gvidata de Siegfried KRÜGER
Lundo, 23. Julio 2007
07h00 Sankta Meso (laŭ ADORU) (ka)
07h45 Ekumena maten-preĝo (ADORU) (ek) (Bruno MASALA)
08h15 Matena manĝo
09h00 Komuna kantado (el ADORU, gvidas Bernhard EICHKORN)
10h00 Prelego: Philippe COUSSON, prezidanto de KELI: La ĉef-temo “Amo”
11h00 Prelego: Prof. Boĵidar LEONOV: Ortodoksa vido de la kristana amo
11h30 Prezento: Prof. Peter KNAUER SJ: Amo - kredo por nia tempo (Power-Point-Prezento)
12h00 Prezento: Bernhard EICHKORN disdonas kaj klarigas kajeron kun bibliaj versikloj “Amo en la BIBLIO"
12h30 Tagmeza preĝo (laû ADORU) (ek), gvidata de Bernhard EICHKORN
13h00 Tagmeza manĝo
13h30 - 15h00: Esperanto-kvizo (kun premioj)
15h15 Eksterprograma prezento: Brandstaetter-Verkoj en Esperanto.
16h00 Esperanto-kursoj
16h00 Prezento: Bernhard EICHKORN: “Pri la Kristana Amo” La 3 esperantaj tradukoj de la encikliko de Benedikto la 16a
16h15 Prelego: D-ro Roman FORYCKI: "La ĉefaj pensoj de papo Benedikto la 16a pri amo"
17h00 Prelego: Siegfried KRÜGER pri agado de Jacques TUINDER: Evidente - praktika amo por blinduloj
18h15 Vespera manĝo
19h30 Rozario en la kongreseja kapelo gvidata de Miloslav ŠVÁČEK(ka)
20h15 KOĈEVIO prezentas sin – koncerto de folklor-ensemblo „Modraki“
Poste ĉirkaŭ je 21h30 Kompletorio en la kapelo (kun ADORU) (ek), gvidata de Bernhard EICHKORN
Mardo, 24. Julio 2007
07h00 Sankta Meso (laû ADORU) (ka)
07h45 Ekumena maten-preĝo (laû ADORU) (ek), gvidata de Karl-Heinz SCHAEFFER (demandite)
08h15 Matena manĝo
09h00 Komuna kantado kun la koruso "Koraloj" (el ADORU)
10h00 Esperanto-kursoj
10h00 Prelego: D-ro Eligiusz SITEK: Pri Konstanteno Dominik, episkopo en Pelplin
11h00 Prelego: Eduardo KOZYRA: 1. Ekskursoj al Malbork kaj Gdańsk; 2. Nov-eldono: Kristana Kongresa Vortaro
12h30 Tagmeza preĝo (laû ADORU) (ek), gvidata de Bernhard EICHKORN
13h00 Tagmeza manĝo
14h00 - 18h30 Posttagmeza ekskurso al Malbork / Marienburg
18h45 Vespera manĝo
19h30 Rozario en la kongreseja kapelo gvidata de geedzoj MASALA (ka)
20h15 Kaŝubia Folkloro - prezentado de  dancoj kaj kantoj fare de ensemblo „Słonuszka“
Poste ĉirkaŭ je 21h30 Vespera Preĝo en la kapelo (kun ADORU) (ek) (Anne MASALA)
Merkredo, 25. Julio 2007
08h15 Matena manĝo
09h00 Tuttaga ekskurso al Gdańsk / Danzig
18h15 Vespera manĝo
19.00h Internacia Orgena Koncerto en la baziliko de Pelplin (senpage)
post la koncerto: fajro kun rostitaj kolbasetoj en la gardeno de la Alta Seminario
Ĵaŭdo, 26. Julio 2007
08h15 Matena manĝo
09h00 Ĝenerala Kunveno de IKUE (kun ADORU)
09h00 Jarkunveno de KELI
09h00 - 10h30 kaj 11h00 - 12h15 Esperanto-kurso
09h00 - 10h30 Esperanto-kvizo kun premioj
12h30 Tagmeza preĝo (laû ADORU) (ek)
13h00 Tagmeza manĝo
14h00 - 18h00 Organizaĵoj apartaj de IKUE kaj KELI.
Ĉiuj estas invitataj prezenti ion montreblan (sur tablo, afishe, prelege, ktp). 
Preleg(et)oj (vizitataj libere) estas arangitaj ekde la 15a horo en kongresejaj chambroj.
Inter ili: 
- ABDA-SIMON, M. prezentas la planon de Eŭropa pilgrimo al Kompostelo
- PŁACHTA, Stanisław OP prezentas sian revuon "Frateco"
- EICHKORN, Bernhard montras siajn eldonaĵojn: La BIBLIOn k.a.
- ŠVÁČEK, Miloslav gidas viziton de Monto de Johano Paŭlo la Dua kun krucvoja preĝado.
- BELOŠEVIĆ, Marija: Kio restis post la Taizé-renkontiĝo en Zagreb; kunlaboro de diversaj kristanaj eklezioj.
- GORECKA, Halina: Prezento de "La Ondo de Esperanto" kaj libroj de la eldonejo Sezonoj.
- WASILEWSKI, Bohdan: Religia Ekumena Ekspozicio
- MANDRAK, Stanislaw kun GIERCARZ, Urszula: Kantoj kun tekstoj sur la ekrano
- KOZYRA, Eduardo, vendas Kristanajn Kongresajn Vortarojn
- MASALA, Bruno, prezentado de la proceso pri beateco de Robert SCHUMAN, patro de Europo (10 minutojn)
- aliaj prezentaĵoj estas montrataj de partoprenantoj. Anoncu vian prezentaĵon dimanĉe je 15h00, che la LKK au ĉe Bernhard EICHKORN
18h15 Vespera manĝo
19h15 Solena Sankta Meso honore al beata Titus Brandsma, martiro, IKUE-ano (en la Baziliko, laû ADORU kun orgeno) (ka). Ĉefcelebranto: Lajos KOBOR
19h15 Evangelia Diservo kun Sankta Manĝo (en la kongreseja kapelo): Predikas: pastro Erikas LAICONAS (ev)
20h30 Polaj artistoj  por esperantistoj en la koncerta salono Aula Magna
Poste ĉirkaŭ je 21h45 Vespera Preĝo en la kapelo (kun ADORU) (ek)
Vendredo, 27. Julio 2007
08h15 Matena manĝo
09h00 Grek-katolika Liturgio de Sankta Krizostomo (kun ADORU) (gka) Celebranto: Sac. Serhij PRUDKO
10h45-11h30 Prelego: Philippe COUSSON: Pri la aŭtoritato en Protestantaj Eklezioj
11h35-12h20 Prelego: Prof. Alicja LEWANDERSKA-QUEDNAU: Papo Benedikto la 16a
12h30 Tagmeza preĝo (laû ADORU) (ek)
13h00 Tagmeza manĝo
La posttagmezo estas senprograma. Oni preparu i.a. sian kontribuon al la Adiaûa Vespero.
Sed je 15h00 okazos ripeto de la dimanĉa urbgvidado.
18h15 Vespera manĝo
19h00 Adiaŭa vespero. Gvidas tra la programo Alois EDER (demandite). Oni anoncu al li sian kontribuon. Ĉiu estas petata, kontribui al tiu vespero. Kunportu viajn ideojn kaj materialojn por publika prezentado. Ĉar la vespero estis ĉiam ege longa, ni petas, koncizigi siajn kontribuojn. Ni finiĝas per Vespera Preĝo en la kapelo (kun ADORU) (ek) (demandite: ŠVÁČEK)
Sabato, 28. Julio 2007
07h00 Sankta Meso (kun ADORU) (ka)
07h45 Ekumena maten-preĝo (ADORU) (ek) gvidas pastro Erikas LAICONAS (akceptite)
08h00 Oficiala Fermo de la kongreso far Philippe COUSSON, prezidanto de KELI. Invito al la venonta 19a Ekumena Esperanto-Kongreso
08h30 Matena manĝo
Adiaŭo
stato 13.7.2007